U wilt verhuren?


Als verhuurder wordt het steeds moeilijker om de laatste wetgeving te volgen. Het is echter zeer belangrijk om dit wel te doen, want tenslotte geeft u uw kapitaal in handen van vreemden en als je niet voldoet aan de wetgeving kan dit ernstige gevolgen hebben.

De laatste wijzigingen verplichten de verhuurder om zijn huurcontract te registreren en om een plaatsbeschrijving op te maken, zowel bij het ingaan als bij het einde van het contract. Bij het aanbieden van een verhuring moeten eveneens de huurprijs en de lasten vermeld worden. Wat betreft de huurwaarborg is er ook een nieuwe regeling voorzien met een beperking van twee maanden of drie maanden met gespreide betaling. Het huurcontract moet daarnaast vergezeld zijn van de basisregels van de woninghuurwet, evenals de minimumnormen wat betreft gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid.

Iedereen die een woning te huur zet, is verplicht het energieprestatiecertificaat (EPC) voor te leggen aan de kandidaten.

Vanaf nu wordt het ook belangrijk dat uw huurpand voldoet aan de isolatienormen.

 

Laat u coachen en bestel bij ons de verhuurbegeleiding.

-       We bekijken samen met u de mogelijkheden om uw onroerend goed optimaal te verhuren.
-       We verifiëren uw huurprijs met relevante gegevens.  Een juiste prijs zorgt voor weinig 
     leegstand.
-       We stellen een uitvoerig verhuurdossier samen.
-       We maken de nodige reclame om uw goed in de kijker te brengen.
-       We doen een selectie van de kandidaten aan de hand van criteria die samen met u
     besproken worden.
-       De bezichtigingen worden door ons begeleid.
-       Efficiënte opvolging en onderhandeling met de kandidaat-huurders.
-       We stellen een wettelijk reglementair huurcontract op.
-       We registreren voor u het huurcontract.
-       Afhankelijk van uw wensen kunnen we voor u de plaatsbeschrijving verzorgen.
-       We kunnen voor u een EPC voor uw woning verzorgen.

 

 

 
Prijs hiervoor: vanaf 500 Euro inclusief BTW

Voor woningen: 10% op de jaarhuurprijs.

 

 

 

 

Onderstaand vindt u extra informatie met betrekking tot de laatste huurwetgeving.

 

De huurwet vindt u hier terug.


 

WETGEVING BETREFFENDE DE HUUROVEREENKOMSTEN: Belangrijke zaken !

 

1. Verplichte schriftelijke huurovereenkomst

De huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder en die met betrekking tot de huur van een kamer bestemd voor de huisvesting van één of meer studenten (koten) moeten schriftelijk worden opgesteld.
Bovendien moeten deze overeenkomsten ten minste het volgende bevatten:
   - de identiteit van alle contractanten,

   - de aanvangsdatum,

   - de omschrijving van alle ruimtes en delen van een gebouw waaruit het huurvoorwerp bestaat,

   - het bedrag van de huur.

Wat de mondelinge huurovereenkomsten betreft die werden afgesloten vóór 18 mei 2007 is het aan de meest gerede partij om de andere partij een aangetekende brief te zenden met het verzoek een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen en indien daaraan binnen de acht dagen geen gevolg wordt gegeven indien nodig een vonnis te eisen dat als schriftelijke huurovereenkomst geldt.

Indien deze formaliteit niet wordt vervuld, is een mondelinge huurovereenkomst die is afgesloten vóór 18 mei 2007 echter toch onderworpen blijven aan de bepalingen van de wet betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats.

 

2. Verplichte vermelding van de huur en van de gemeenschappelijke lasten

Vanaf 18 mei 2007
, moet elke publieke of officiële mededeling (zoals een advertentie of een affiche) betreffende de verhuring van een goed bestemd als woning in de ruime zin (hoofdverblijfplaats, tweede verblijfplaats, kot, vakantieverblijf, ...) de gevraagde huur en de gemeenschappelijke lasten vermelden.

De gemeenten kunnen schendingen van deze verplichting door de verhuurder of zijn lasthebber kunnen vaststellen, vervolgen en bestraffen met een administratieve boete die is bepaald tussen 50 en 200 euro, waarbij de bevoegde gemeente de gemeente is waar het goed is gelegen.

Voor de gemeenten is dit echter geen verplichting, wat tot gevolg heeft dat de straf voor de niet-naleving van deze verplichting afhangt van elke gemeente, niet enkel wat het bedrag van de boete betreft maar ook de inning ervan zelf …

 

3. Verplichte opmaak van een omstandige plaatsbeschrijving bij aankomst (en registratie ervan)

De omstandige plaatsbeschrijving is altijd verplicht voor alle huurovereenkomsten van gebouwen, behalve bij pachtovereenkomsten afgesloten vanaf 18 mei 2007.

Zij wordt door de twee partijen op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening opgemaakt, ofwel gedurende de tijd dat de ruimtes niet in gebruik zijn, ofwel gedurende de eerste maand dat ze door de huurder gebruikt worden.

In geval van een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder of een huurovereenkomst betreffende een kamer bestemd voor de huisvesting van één of meer studenten wordt zij bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd en geregistreerd.

Deze regel voorziet echter niet in een sanctie, maar indien er geen omstandige plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, zal de huurder behoudens tegenbewijs geacht worden het gehuurde goed te hebben ontvangen in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst.

 

4. Normen qua hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid

De huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder moeten op het ogenblik dat de huurder het genot van het goed verkrijgt voldoen aan de minimale eisen inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid (bepaald bij KB van 8 juli 1997).

De wet verandert niets aan dit principe, maar herinnert eraan dat de gewesten inzake huisvesting eveneens over bevoegdheden beschikken en dat het goed bijgevolg ook moet beantwoorden aan de normen die ter zake door de gewesten worden vastgelegd.

De huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats die wordt afgesloten moet als bijlage de minimale voorwaarden inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid bevatten die zijn vastgelegd bij koninklijk besluit van 8 juli 1997.

 

5. Herstellingen

De verhuurder is verplicht alle herstellingen te doen andere dan de huurherstellingen.
De huurovereenkomst mag daarvan niet meer afwijken ten gunste van de eigenaar.

Deze nieuwe maatregel geldt enkel voor de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats die zijn afgesloten vanaf 18 mei 2007.

Tot slot bepaalt de wet dat deze herstellingen andere dan de huurherstellingen kunnen worden gedefinieerd bij koninklijk besluit.

 

6. Verplichte bijvoeging van een verklarende bijlage

Het KB van 8 juli 1997 met een uitleg over de wetsbepalingen inzake de normen betreffende gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid, over de aard van een dwingende regel, over de bepalingen betreffende de schriftelijke huurovereenkomst, … moet worden gevoegd bij de huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats die is afgesloten vanaf 18 mei 2007

 

7. Huurwaarborg

In het kader van een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder die wordt afgesloten vanaf 18 mei 2007 kan de huurwaarborg drie verschillende vormen aannemen en naargelang van de gekozen formule maximaal twee of drie maanden huur bedragen.

Zodoende zal de huurder de keuze hebben uit de volgende mogelijkheden:
     - een bedrag dat gelijk is aan maximaal 2 maanden huur deponeren op een individuele rekening
       die is geopend op naam van de huurder;
     - opteren voor een bankgarantie voor een bedrag dat gelijk is aan 3 maanden huur;
     - voor personen met een gering inkomen: opteren voor een bankgarantie van maximaal
       3 maanden huur die voortvloeit uit een modelcontract tussen een OCMW en een
       financiële instelling.
 

In geval van een bankgarantie moet de bank de verhuurder automatisch het totale bedrag van de waarborg garanderen, zelfs al bepaalt de nieuwe wet dat deze waarborg tijdens de duur van de huurovereenkomst gedurende een termijn van maximum 3 jaar maandelijks kan worden gesteld.

De bank die deze waarborg stelt, moet de bank zijn waarbij de beroeps- of de vervangings-inkomsten van de huurder worden gestort.

Opgelet, hoewel de bank tijdens de duur dat zij zich garant stelt de huurder geen enkele debetrente mag aanrekenen, dient men te weten dat de bank pas een creditrente zal toekennen vanaf het ogenblik dat het volledige bedrag van de garantie bij de bank zal zijn geconsigneerd.

 

Samenvatting van de wijzigingen


 

Nieuwigheid

Soort van betrokken huurovereenkomst

1) Verplichte schriftelijke huurovereenkomst

Hoofdverblijfplaats & studentenkamer

2) Vermelding van de huur en van de gemeenschappelijke lasten in de mededeling

Woning in de ruime zin

3) - Verplichte opmaak van een omstandige
     plaatsbeschrijving bij aankomst.
    - Verplichte bijvoeging van deze
     plaatsbeschrijving bij de huurovereenkomst
     en registratie ervan.

Alle huurovereenkomsten, behalve pachtovereenkomsten

Hoofdverblijfplaats & studentenkamer

4) Verplichte bijvoeging bij de huurovereenkomst van de normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid.

Hoofdverblijfplaats

5) Andere herstellingen dan die ten laste van de huurder verplicht voor rekening van de verhuurder

Hoofdverblijfplaats

6) Verplichte bijvoeging van een verklarende bijlage betreffende de wetgeving (opgesteld bij koninklijk besluit)

Hoofdverblijfplaats

7) Nieuwe regeling inzake de huurwaarborg

Hoofdverblijfplaats

 

 

 

Bron: De huurwet publicatie van FOD Justitie (maart 2013)

 
© Total Project Service bvba, 2009
Designed & Powered by SiteDesigns